Kokybės politika

KOKYBĖS POLITIKA

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
KOKYBĖS POLITIKA

 

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras - patrauklus, modernus, nuolat atsinaujinantis profesinio mokymo centras, teikiantis kokybiškas profesinio švietimo paslaugas, derinantis darbo rinkos poreikius su šiuolaikinių technologijų, verslo, administravimo ir paslaugų sričių raida.

 

STRATEGINIS KOKYBĖS POLITIKOS TIKSLAS

 

Kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę atsižvelgiant į nuolatinę ekonomikos ir technologinių procesų plėtrą.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKLOS KRYPTYS

 

 • Tirti ir analizuoti vartotojų poreikius ir interesus, lanksčiai ir operatyviai reaguoti į išorinės aplinkos pokyčius.
 • Diegti inovacijas, kurti patrauklią mokymo(-si) aplinką, padedančią užtikrinti kokybišką ugdymą, moderniųjų technologijų panaudojimą bei profesinių kompetencijų ugdymą.
 • Plėtoti centro kultūrą ir kokybę ir tapti gerai žinoma mokymo įstaiga.
 • Sudaryti įvairių poreikių asmenims tinkamas socialines ir edukacines sąlygas.
 • Užtikrinti ugdymo kokybės augimą, skatinti personalo profesinį meistriškumą ir kūrybiškumą, nuolatinį pedagoginio ir administracinio personalo kvalifikacijos tobulinimą.
 • Plėtoti personalo atsakomybę už darbo rezultatus, santykio tarp darbo proceso ir rezultato suvokimą.
 • Nuolat tobulinti kokybės užtikrinimo sistemą pagal ISO 9001 standarto reikalavimus.

VTVPMC VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 • Sudaryti sąlygas pedagoginiam ir administraciniam personalui kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant geranorišką savitarpio supratimo atmosferą.
 • Diegti ir puoselėti tinkamą darbo ir mokymosi aplinką.
 • Sudaryti sąlygas personalo nuolatiniam tobulėjimui, profesinės kompetencijos kėlimui.
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti geresnių rezultatų.
 • Užtikrinti išorės reikalavimų atitikimą ir įgyvendinimą.
 • Užtikrinti kokybės vadybos sistemos efektyvų ir rezultatyvų funkcionavimą, aprūpinant ją visais reikiamais ištekliais.
 • Kasmet peržiūrėti kokybės politiką bei kokybės tikslus, kad jie nuolat išliktų efektyvūs ir tinkami.
 • Užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas išmanytų priimtą kokybės politiką ir prisidėtų prie jos įgyvendinimo ir tobulinimo.

 

 

Direktorius Vincentas Klemka