Karjeros centras

KARJEROS CENTRAS

Mieli mokiniai,

Ar žinote, kad sėkmingai suplanuotas gyvenimo kelias, nuolatinis tobulėjimas ir užsibrėžtų tikslų siekimas žingsnis po žingsnio yra žingsnis karjeros link? Sėkmingai karjerai nebūtina nuolat kilti pareigose iki aukščiausio lygio vadovo pozicijos. Labai svarbu daryti tai, kas teikia džiaugsmo ir skatina tobulėti. Savęs pažinimas, profesinių galimybių analizė ir naujų tikslų kėlimas turėtų būti nuolatinis procesas. Juk dažniausia nieko nesirenkame visam gyvenimui. Rinktis tenka nuolat, nes besikeičiant aplinkai, keičiasi ir galimybės, ir poreikiai. Nebijokite klysti, nes tai - tik dar viena patirtis. Tikimės, kad ir mes, karjeros koordinatorės, padėsime Jums ne tik daugiau sužinoti apie save, bet ir priimti svarbius sprendimus.

Sėkmės!

 

Nuo 2012 metų spalio Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurio tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Viena pagrindinių šio projekto veiklų – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Projekto vykdytojai siekia:

Modernizuoti profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams.

Sukurti ir įdiegti ugdymo karjerai stebėsenos sistemą, užtikrinančią kokybišką ir efektyvų ugdymo karjerai paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2012 rudens Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai. Ugdymo karjerai paslaugos taip pat pasieks mokinius per integruotas dalyko ir ugdymo karjerai pamokas. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis. Profesinis informavimas ir konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

Uždaviniai:

  • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla);
  • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Ugdymo karjerai turinys

Ugdymo karjerai turinį formuoja karjeros kompetencijų struktūra ir jų tarpusavio ryšiai.

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:

  • savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis;
  • karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį;
  • karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą;
  • karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros ( mokymosi ar darbo ) aplinką, efektyviai ieškoti darbo.